Trenčianske Teplice

Naša ZUŠ vychováva talenty

Ten, kto si chcel kultúrne spríjemniť upršaný predposledný májový týždeň, mohol navštíviť rímskokatolícky kostol sv. Štefana Kráľa . Základná umelecká škola (ZUŠ) tam uskutočnila záverečný koncert absolventov. Hlavnými aktérkami koncertu boli absolventky 4. ročníka  druhej časti 1. stupňa základného štúdia Dalia Dallol (spev) z triedy pedagogičky Adriany Pružincovej a Adela Vakošová (husle) z triedy pedagogičky Ivety Pružincovej. Vystúpilo množstvo ďalších žiakov, niektorí v sprievode pedagógov.

Ocenené boli žiačky Klára Šmátralová  (spev) a Laura Mišáková (husle), z tied Adriany Pružincovej a Ivety Pružincovej. Pre ne bolo vystúpenie v kostole  záverečným na miestnej ZUŠ z dôvodu, že obe boli prijaté na Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Pani riaditeľka ZUŠ Daniela Fialová krátko zhodnotila ich pôsobenie na škole: „Ich štúdium bolo úspešné a prínosom pre našu školu. Vystupovali na mnohých verejných koncertoch v rámci mesta i regiónu. Takisto sa zúčastnili viacerých súťaží, z ktorých si priniesli krásne ocenenia a tým veľmi pekne reprezentovali našu školu i Mesto Trenčianske Teplice, za čo im patrí veľké poďakovanie.“

FOTOGALÉRIA TU

 

Úspechy našej ZUŠ v školskom roku 2018/2019

  • 26.3.2019 – Regionálna tanečná súťaž Deň tanca 2019 Trenčín – žiačky tanečného odboru v 2 choreografiách získali 2. a 3. miesto – pedagóg Ertlová Alena
  • 25.3.2019 – prijatie žiačok hudobného odboru na Konzervatórium v Banskej Bystrici. Laura Mišáková – hra na husliach – pedagóg Pružincová Iveta, Klára Šmátralová – spev - pedagóg Pružincová Adriana
  • 29.3.2019 – Deň učiteľov – Ocenenie za zodpovednú prácu, prípravu žiakov a za dosiahnutie výborných výchovno-vzdelávacích výsledkov vo vyučovacom procese získali pedagógovia: Iveta Pružincová, DiS.art. - pedagóg hry na husliach, Milica Ilčíková, DiS.art. - pedagóg hry na klavíri, korepetítor, Daniela Fialová, DiS.art – riaditeľka ZUŠ
  • Celoslovenská interpretačná súťaž Schneiderova Trnava- 12.4.2019: žiačka Laura Mišáková -hra na husliach –  bronzové pásmo  -  pedagóg Pružincová Iveta
  • Slávik Slovenska – okresné kolo : žiačky Liliana Klačková –spev – 2. miesto, Katarína Zajacová - spev – 3. miesto   -  pedagóg Pružincová Adriana
  • Celoslovenská hudobno- interpretačná súťaž Nitrianska lutna – 17.5.2019 - Klára Šmátralová – pedagóg Pružincová Adriana
  • 22.5.2019 o 16.30 h. - verejný koncert absolventov a žiakov hudobného odboru v Kostole sv. Štefana v Trenčianskych Tepliciach
  • 25.5.2019 – Celoslovenská  tanečná súťaž DANCE  POETRY 2019  Nemšová – žiačky   tanečného odboru v 2 choreografiách získali 1. a 3. miesto – pedagóg Ertlová Alena
  • 27.5.2019  o 17.h. – koncert absolventov a žiakov hudobného odboru v ZUŠ
  • 5.6.2019 o 15.00 h. - promenádny koncert žiakov hudobného a tanečného odboru v Trenčianskych Tepliciach na námestí

Poďakovanie pedagógom

Povolanie učiteľa je poslanie, ktoré si vyžaduje dávku trpezlivosti. Učiteľ denne zapaľuje iskru poznania a túžby po vedomostiach novej generácie a svojou prácou plní odkaz Jána Ámosa Komenského, ktorý v mnohom predstihol svoju dobu. Presadzoval povinnú školskú dochádzku, vypracoval systém pedagogiky ako vedy, a mnohé jeho vyjadrenia, ako „opakovanie je matkou múdrosti“ či „škola hrou“, rezonujú v nás dodnes. Preto 28. marec, deň narodenia tohto velikána svetovej pedagogiky, sa oprávnene stal Dňom učiteľov.

Mesto Trenčianske Teplice si váži prácu pedagógov a pri príležitosti ich sviatku pripravilo slávnostné posedenie v Domove speváckeho zboru slovenských učiteľov. Pozvanie primátorky Zuzany Frajkovej Ďurmekovej prijali pedagógovia škôl, školských zariadení a bývalí pedagógovia, ktorí sú už na dôchodku. Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ sa postaral o zaujímavý kultúrny program a po príhovore primátorky si prevzali ďakovný list za výborné výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese Mgr. Marta Adameová, Mgr. Ján Hudec, Milica Ilčíková, DiS.art., Iveta Pružincová, DiS.art. a riaditeľka ZUŠ Daniela Fialová, DiS.art.

Po slávnostnom programe a malom občerstvení sa uskutočnilo divadelné predstavenie súboru Masky z Ilavy, ktorý uviedol folklórnu komédiu od Jána Palárika Zmierlivé dobrodružstvo.

FOTOGALÉRIA TU

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.