Trenčianske Teplice

Vitajte na našom webe

ZUŠ v Trenčianskych Tepliciach poskytuje umelecké vzdelávanie pre záujemcov o štúdium vo vekovom rozpätí detí predškolského veku až dospelých uchádzačov. Väčšina žiakov navštevujúcich ZUŠ uplatní nadobudnuté vedomosti, zručnosti a návyky priamo v rámci záujmovej umeleckej činnosti alebo v individuálnej umeleckej tvorbe. ZUŠ poskytuje  svojim žiakom základné umelecké vzdelanie, ktoré je východiskom pre ďalšie štúdium na strednej umeleckej škole. Z tohto dôvodu možno chápať štúdium v ZUŠ ako prípravu mnohých žiakov pre ich profesionálne pôsobenie v oblasti umenia.

            V ZUŠ je zriadený hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor. V hudobnom odbore získavajú žiaci hudobné vedomosti a rozvíjajú svoje zručnosti v hre na strunových, klávesových, dychových, v sólovom a zborovom speve, v komornej a súborovej hre. Vo výtvarnom odbore získavajú žiaci základné vedomosti v oblasti výtvarného umenia, rozvíjajú svoje schopnosti v predmetoch kresba, maľba, grafika, modelovanie, dekoratívne činnosti . V tanečnom odbore žiaci rozvíjajú svoje pohybové schopnosti v predmetoch hudobno-pohybová výchova, tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, moderný tanec. Literárno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti.

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.